اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت دوم - از سکوت تا انزوا - کلیپ اول
خمینی دجال :
  - زندگی من یک زندگی  درخشانی نبوده است که من حالا برای شما تعریف کنم.
 - ترقی هم به این نیست که زنها خیال کردند .
دراواخر سال ۴۱وبهار سال ۴۲ جامعه ایران نقطه عطف مهمی را از سرمی گذراند.
نیروهای ملی و مردمی و سایر اقشار مختلف به اعتراض ومقابله با رژیم و مانورجدید آن یعنی اصلاحات ارضی و آنچه  انقلاب سفید نامیده میشد مبادرت کرده بودند و شاه که اجرای سیاست مورد نظر امریکا را برعهده گرفته و حکومت خود را یکپارچه کرده بود برای  سرکوب خیز بر می داشت .تصادم این دو نیرو فضای سیاسی و اجتماعی ایران را ملتهب کرده و به لحن اعتراض های خمینی علیه شاه نیز رنگ تندی بخشیده بود .روزششم بهمن رفراندوم اجرا میشود....
 
اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت دوم - از سکوت تا انزوا  - کلیپ دوم
 
 
اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت دوم - از سکوت تا انزوا  - کبپ سوم
 
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید