کانونهای شورشی 
گرگان-انفجار در مدیریت حوزه جهل و جنایت با درود به اعتراض‌های برحق و تجمع نانوایان قم ، غارت شدگان قزوین و بازنشستگان کرمانشاه
بازنشستگان و نانوایان -۸ خرداد ۱۴۰۳

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید