از زاهدان تا تهران زمان انقلاب و دادخواهی آتشین است
 خون سربداران۶۷و شهیدان قیام و جمعه خونین می‌جوشد 
 رأی مردم بلوچستان قهر و سرنگونی است
 فریاد زاهدان: انتخاب در این رژیم جایی ندارد زمان انقلاب است
در بلوچستان هیچکس با انتخابات گول نمی‌خورد
 فریاد هر ایرانی نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری
زن مقاومت آزادی 
خامنه‌ای نمی‌تواند هلاکت رئیسی را شهادت قالب کند
تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی
 از زاهدان تا تهران زن مقاومت آزادی
 آرزوهای خامنه‌ای با رئیسی خاکستر و بر باد رفت
 ما زن و مرد جنگیم و باید صدبار بیشتر بجنگیم
 ۱۴۰۳ سال قیام و آتش، آتش شعله بر کش
 فریاد بلوچ به دولت قتل‌عام این است جواب اعدام
 از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران
 از زاهدان تا تهران زن مقاومت آزادی
 تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی
 خامنه‌ای لرزه سرنگونی را در سراپای رژیم احساس می‌کند
 از زاهدان تا تهران زمان انقلاب و دادخواهی آتشین است
از زاهدان تا تهران فریاد هر ایرانی مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
 در بلوچستان هیچکس با انتخابات گول نمی‌خورد
معجون بقایای سلطنت و اصلاحات ترفند جدید ولایت در هراس از قیام ۱۴۰۳
 فریاد بلوچستان قیام شورش وآتی آتش شعله بر کش
زاهدان قهرمان دشمن شاه و ولایت می‌جنگد
 سلطنت ولایت یک صد سال جنایت
 فریاد زاهدان شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده
 فریاد هر ایرانی نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری
 معجون بقایای سلطنت و اصلاحات ترفند جدید ولایت در هراس از قیام ۱۴۰۳
 ما زن و مرد جنگیم و باید صدبار بیشتر بجنگیم
 فریاد بلوچستان ای قاتلان خون‌ریز ایران جای شما نیست
 جوانان بلوچستان آماده برای آتش و قیام و سرنگونی

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید