یزد-زن، مقاومت، آزادی: 
انفجار در مقابل حوزه جهل و جنایت و سرکوب زنان ضد حضرت زینب    

🙏لطفا به اشتراک بگذارید