شیراز
انفجار در کمیته امداد چپاولگر خمینی ملعون
در پاسخ به شلیک پاسداران و مجروح کردن
و قتل کولبران ستمکش کرد
در مرز بانه در روزهای ۲۵ و ۲۷ و ۳۰ اردیبهشت
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید