اسلامشهر (تهران)- زن، مقاومت، آزادی: انفجار در مقابل دو پایگاه بسیج سپاه پاسداران در پاسخ به اهانت و سرکوب زنان میهن توسط بسیج ضدمردمی با لباس‌شخصی
   
🙏لطفا به اشتراک بگذارید