به دنبال هلاکت رئیسی جلاد از یک طرف شاهد این هستیم که رژیم آخوندی وارد بحران‌های بیشتری در درون خودش و افزایش جنگ گرگها شده است که همین روزها نمونه‌های آنرا شاهد هستیم. به‌خصوص جنگ و دعوایی که سر انتخاب هیئت رئیسه مجلس ارتجاع شاهد بودیم و تقلباتی که در همین زمینه کردند.
از طرف دیگر اعتراضات اجتماعی گسترده شده و اقشار مختلف مردم میهنمان طی هفته گذشته در شهرهای مختلف علیه غارت و چپاول حقوقشان اعتراض کردند. از بازنشستگان تا معلمان و تا مالباختگان و غارت‌شدگان و سایر اقشار میهنمان. همچنین شاهد گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی هم در حمایت از کهکشان مقاومت و هم در همبستگی با مردم در جشن هلاکت رئیسی جلاد بودیم. رژیم آخوندی در بحران هلاکت رئیسی و اوجگیری فعالیت‌های کانون‌های شورشی موضوع بحث امروز برنامه ساعت وصل است.

ساعت وصل ـ رژیم آخوندی در بحران هلاکت رئیسی و اوجگیری فعالیت‌های کانون‌های شورشی ـ قسمت دوم
 
ساعت وصل ـ رژیم آخوندی در بحران هلاکت رئیسی و اوجگیری فعالیت‌های کانون‌های شورشی ـ قسمت سوم
 
ساعت وصل ـ رژیم آخوندی در بحران هلاکت رئیسی و اوجگیری فعالیت‌های کانون‌های شورشی ـ قسمت چهارم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید